ముంబై లో వివాహ వీడియోగ్రాఫర్‌లు

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 20,000 – 40,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 20,000 – 35,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 45,000 – 55,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 55,000 – 65,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 1,30,000 – 1,50,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 55,000 – 75,000

వీడియో డిజిటలైజేషన్, ప్రతి వీడియో

₹ 7,000 – 8,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 66,000 – 1,60,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 30,000 – 80,000

స్టూడియో ఫిల్మింగ్, ప్రతి గంట

₹ 3,000 – 10,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 25,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 35,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 25,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 8,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 50,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 15,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 4,00,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 15,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 40,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 2,00,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 10,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 25,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 1,00,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 25,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 85,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 25,000 నుంచి

20 మరిన్ని చూపించు