ముంబై లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 3,500 – 4,500

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 4,000 – 6,000

వధువు హెయిర్‌‌స్టైల్ + మేకప్

₹ 7,000 – 10,000

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 10,000 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 10,000 నుంచి

వధువు హెయిర్‌‌స్టైల్ + మేకప్

₹ 18,000 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 3,000 – 6,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 18,000 – 25,000

వధువు హెయిర్‌‌స్టైల్ + మేకప్

₹ 25,000 – 30,000

20 మరిన్ని చూపించు