ముంబై లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

Yamini Kang

Yamini's Makeup and Hair

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 12,000 – 17,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 17,000 – 24,000

అతిధుల మేకప్

₹ 4,500 – 7,000

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 8,000 కు

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 8,000 కు

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 16,000 కు

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 10,000 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 10,000 నుంచి

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 18,000 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 3,000 – 6,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 18,000 – 25,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 25,000 – 30,000

20 మరిన్ని చూపించు