வெட்டிங் வீடியோகிராஃபர்கள் மும்பை

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 20,000 – 40,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 20,000 – 35,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 45,000 – 55,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 55,000 – 65,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 1,30,000 – 1,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 55,000 – 75,000

வீடியோ டிஜிட்டலாக்கம், வீடியோ ஒன்றிற்கு

₹ 7,000 – 8,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 66,000 – 1,60,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 30,000 – 80,000

ஸ்டூடியோ படப்பிடிப்பு, ஒரு மணி நேரத்திற்கு

₹ 3,000 – 10,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 25,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 35,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 25,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 8,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 50,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 15,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 4,00,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 15,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 40,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 2,00,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 10,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 25,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 25,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 85,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 25,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 10,000 முதல்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி