மும்பை இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

New Panvel Matheran Road, Akurli village, New Panvel, Navi Mumbai, Mumbai

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம் 800, 1500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Near Muktanand School, Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai

1200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 425/நபர் முதல்

700 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 700 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 425/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 425/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Mahakali Caves Road, Gundavali, Andheri East, Mumbai

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Sector 35E, Kharghar, Navi Mumbai, Mumbai

600 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

41, Garden Rd, Apollo Bandar, Colaba, Mumbai

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

Roof top terrace

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Kanak Sri Marriage / Party Hall, Ashok Nagar, Kandivali, Mumbai

800 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 800 நபர்கள்

150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 150 நபர்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

1st Floor, Trivedi Complex, Church Road, Near S.K Stone Mira Road, Thane, Mumbai

400 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

96/98, Sleater Road, Nana Chowk, Mumbai

Raaga

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 970/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,225/நபர் முதல்

Raas

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 970/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,225/நபர் முதல்

Haveli I, II and III

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 970/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,225/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Chondi Naka, Mapgaon, Alibag, Maharashtra 402201, India, Mumbai

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

JK Mehta Rd, Santacruz West, Mumbai

1200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 675/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 675/நபர் முதல்

400 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 675/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Wankhede Stadium, Marine Drive, D Road, Churchgate, Mumbai

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

Near Aura hotel, Link Road, Borivali West Yogi Nagar, Borivali West, Mumbai

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Ghodbunder Road, Opposite Sri Ram Hospital, Ovala, Gowniwada, Owale, Thane, Mumbai

Open ground for 500 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

Open Restaurant

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Opposite Rabale Railway Station, Thane Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai, Mumbai

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

40 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 40 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

JP Rd, Tepgaon, Andheri West, Mumbai

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Juhu Tara Road, Juhu Basant Bahar Wing A, Airport Area, Juhu, Mumbai

Topaz

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

Terrace

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Bunter Bhavan, Opposite Girnar Tea, Kurla East, Mumbai

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Inside Hotel Courtyard, Ovala, Ghodbunder Road, Gowniwada, Owale, Thane, Mumbai

2000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 2000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 650/நபர் முதல்

1000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 650/நபர் முதல்

350 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 650/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், வரவேற்பு பகுதி, Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Metro Junction Mall, F4, Level One, Kalyan-Dombivli, Mumbai

சிறப்பு அம்சங்கள்: புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

2nd Floor, Boulevard Shopping Centre, Lodha, Majiwade, Mumbai - Nasik Road, Sainath Nagar, Majiwada, Thane, Mumbai

Terrace for 500 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

Open ground

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

400 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி