மும்பை இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

Yamini Kang

Yamini's Makeup and Hair

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 12,000 – 17,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 17,000 – 24,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 4,500 – 7,000

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 8,000 வரை

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 8,000 வரை

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 16,000 வரை

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 10,000 முதல்

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 10,000 முதல்

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 18,000 முதல்

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 3,000 – 6,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 18,000 – 25,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 25,000 – 30,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி