மும்பை இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 3,500 – 4,500

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 4,000 – 6,000

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 7,000 – 10,000

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 10,000 முதல்

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 10,000 முதல்

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 18,000 முதல்

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 3,000 – 6,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 18,000 – 25,000

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 25,000 – 30,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி