மும்பை இல் உள்ள வெட்டிங் பிளேனர்கள்

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 1,50,000 முதல்

வெளிப்புறப் பதிவு

₹ 1,00,000 முதல்

திருமண மேலாளர்

₹ 40,000 முதல்

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 20,00,000 – 25,00,000

ரெடிமேட் திருமணம்

₹ 2,00,000 – 10,00,000

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 2,00,000 – 10,00,000

வெளிப்புறப் பதிவு

₹ 10,00,000 – 50,00,000

ரெடிமேட் திருமணம்

₹ 25,000 முதல்

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 25,000 முதல்

வெளிப்புறப் பதிவு

₹ 25,000 முதல்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி