मुंबई मधील लग्नाचे नियोजक

तयार लग्न

₹ 1,00,000 — 1,00,00,000

लग्नाची योजना

₹ 2,00,000 — 5,00,000

तयार लग्न

₹ 800 — 2,000

लग्नाची योजना

₹ 20,000 — 5,00,000

लग्नाचे व्यवस्थापक

₹ 10,000 — 50,000

लग्नाची योजना

₹ 2,50,000 — 4,50,000

लग्नाचे व्यवस्थापक

₹ 2,50,000 — 4,50,000

लग्नाची योजना

₹ 20,00,000 — 25,00,000

तयार लग्न

₹ 2,00,000 — 10,00,000

लग्नाची योजना

₹ 2,00,000 — 10,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 10,00,000 — 50,00,000

20 अधिक दर्शवा