മുംബൈവിവാഹ വധുവിനെ ഒരുക്കുന്ന മെയ്ക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്

Yamini Kang

Yamini's Makeup and Hair

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

12,000 – 17,000₹

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

17,000 – 24,000₹

അതിഥികളുടെ മെയ്ക്കപ്പ്

4,500 – 7,000₹

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

8,000₹ വരെ

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

8,000₹ വരെ

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

16,000₹ വരെ

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

മുതല്‍10,000₹

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

മുതല്‍10,000₹

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

മുതല്‍18,000₹

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

3,000 – 6,000₹

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

18,000 – 25,000₹

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

25,000 – 30,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക