ಮುಂಬೈ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 12,000 – 17,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 17,000 – 24,000

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 4,500 – 7,000

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 10,000 ಯಿಂದ

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 10,000 ಯಿಂದ

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 18,000 ಯಿಂದ

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 3,000 – 6,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 18,000 – 25,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 25,000 – 30,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ